Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)< aoi );(

|S.) Of zijt gij de belofte uwes godlijken Heilands vergeeten ? Op deeze peirg zal ik mijne Gemeente bouwen, en de poorten der helle zullen dezelve niet overweldigen. De eer des Vaders is in deeze zaak betrokken; Hem gaat de eer zijns Zoons en het heil van arme zondaaren ter harte; zijne almagt en goedheid zal voor zijn eigen woord en waarheid, door gepafte middelen, zorgen; hij zal het eenvouwig gemoed den weg aanwijzen door zijn woord, endoor zijnen Geest elk in het rechte fpoor leiden, die op hem betrouwt.

y.) Hoe diep het verval ook weezen mag; in alle Landen en in alle Standen van menfchen zijn nog braave zielen, die den Heer, die hen gekogt heeft , riet verloochenen, die aan den Godsdienst en aan Burgerwetten getrouw zijn, niet als Slaaven, maar als Chriftenen , als edele vrienden van God en menfchen , niet om de ftraf maar om de confeientie. Op den berg des Heeren zal het voorzien worden, en, hoe het dan ook gaa, altoos zullen 'er Belijders, altoos zullen 'er Leeraars zijn, die zich het Euangelie niet fchaamen, die nu fmaad en fchimp, maar die ook, als het nood: was, den dood, den honger, de naaktheid en de ballingfchap zich blijmoedig zouden getrooften , om Jesus te verëeren, die voor Hun fterf, toen zij nog zondaars waren, en om onder de menfchen te betuigen het Euangelie der genade Gods.

V. Verblijden Wij ons dan, (cn met deeze aanmerking zal ik fluiten) verblijden Wij ons, zoo dikwils ergens menfchen zich verbinden , om de Leugen te beftrijden en 'er zaligheid in ftellen Jesus Christus, den Heer der Heerlijkheid, .en de Verzoening door zijn bloed, naar de zuivere teer des Euangeliums, te belijden; en toonen Wij, elk in onzen kring, die deelneemende blijdfehap door daaden, die niet dubbelzinnig T a zijn.

Sluiten