Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 292 X

zijn. En hier toe hebben wij nieuwen aandrang door het godvruchtig Inftitut, dat heden ónder U in werking gebragt is. «.) De zeegeningen des almagtigen Vaders , niet de genade van den Heere Jesus Christus cn dc vertroostingen van den Heiligen Geest ,; daalen in de ruimde maat op alle de afgezonderden van hunne Broederen, de Uitvinders, Aanleggers, Beftuurcrs en *lle de mij bekende en onbekende Declneemers in een Plan, zoo nuttig als roemrijk beide voor hunne harten en voor deeze Gemeente, die aan mijn hart zoo dierbaar is! — Ziet, mijne Eroeders! het doel bereïkt van uw godvruchtig poogen, 'ziet deeze Gemeente, ook door dit middel, voor altoos beveiligd tegen den inbreuk der fchadelijke Nieuwigheden , die. men in de weereld,• als Verlichting uitvent'. Met dankbaarheid voor het vertrouwen, dat Gij in mij gefield hebt, zal ik alle mijne krachten biddende befteeden, om mijnen Heiland te verheerlijken, en U, in de uitvoering van uw fchoon ontwerp , te dienen. De vrede en zegen Gods woone in uwe huizen, zeegene uw vermogen, en voorfpoedige het werk uwer handen! boven alle dingen, ondervind de zaligende kracht van dat Euangelie, dat Gij verdeedigen laat! wordt behouden door den dood van - Gods zoon; bewerkt door zijne Genade; geleid door zijnen Geest; en in uw leeven en in uwen dood vertroost door zijnen invloed! God is niet onrechtvaardig, dat hij vergeeten zou den arbeid uwer liefde, die gij aan zijnen haam beweezen hebt, nu dan , gelooft ook zelve in ;dcn Heere Jesus Christus, cn gij zult zalig worden, gij en uwe huizen, want ook aan U wordt in Hem de vergeeving der zonden en de bekeering tot God verkondigd.

Vergezelt, zoo veel gij kunt, Grootachtbaare en braave Regenten! gelijk gij anders gewoon zijt ,•

ook

Sluiten