Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X =93 X

ook deeze onze Godsdienftige Vergaderingen, wanneer wij Jesus eer en den roem van zijn'kruis verdeedigen.

Het doet eer aan deeze Stad, en elders fpreekt men 'er met lof van, dat ook dit Pian in den R«iad en jn de Rechtbank zijne Deelneemers vond, en het heeft aanfpraak, mijne Heeren! op uwer aller goedkeuring. Gewis zullen het de braaffte Burgers zijn die de getrouwfte Chriftenen willen weezen. De gewaande Verlichting is zoo wel uwe Vijandin als de krachtlooze Bevechtfter des Hemels, en de verdeediging van Jesus Godsdienst is ook die van het wettig gezag en de billijke orde. Voor het overige hebben 'er ook uwe zielen belang in: Gij bemint de waarheid, mijne Heeren! laat ik U dan e'éne waarheid herinneren, (ik weet, en uwe godsdienftigheid is mij borge, dat Gij ze gelooft) cm zalig te worden is 'er geene andere weg voor de aanzienlijken dan voor de geringen. Beelden der Godheid op aarde! aan de overzijde des grafs heeft de Regent niets boven den Burger, dan alleen eene zwaarer verantwoording: och dat ook U het Euangelie mijnes Zaligmaakers behoude! buigt U voor Hem, en Gij zult dubbel groot zijn, want ook tot U wordt het woord der zaligheid gezonden. >

y.) Helpt mij door uwe meerdere kunde en door uwe Broederliefde , Hoog- en Wei-eerwaardige Medebroeders! misfchien zal ik nu en dan uwen raad en uwe hulp behoeven,' gij zult mij immers dien niet weigeren. Althands het geldt de eer van onzen e'énigen, onzer aller Heer, en de zaligheid van onzer aller Kudde : dat dan de krachten van ons allen zich vcréénigen, om in deezen boozen tijd de oorlogen des Heeren te voeren !

De arbeidzaamheid van Hofstede, de menschkunde van Bonnet, de naauwkeurigheid van Knoce, de wijsbegeerte van van Velsen, de gemoedlijkbeid T 3 van

Sluiten