Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>( 295 X

deelneeming in de Eer van onzen gemeenen Heiland, en de handhaaving onzer gemeenfchaplijke grondleer. Dan maakt Eendragt magt, broederlijke liefde onze fterkte, én de genade van Jesus Christus, Uwen en onzen Heer, zij over U en Uwe Gemeentens!

En Gij, mijne lieve Gemeente! help ons ook:. Zoo wel het Godgeleerd Genootfchap deezer Landen, als bijzonder deeze Inrichting, heeft uwe medewerking tot inftandhouding noodig, en aan het: Nut zult Gij niet twijfelen, neemt het dan waar en doet het. Toon, door eene naarftige godsdienftigheid, dat gij belang fielt in het Chriftendom, fmaakt 'er de gezeegendfte gevolgen van voor uwe zaligheid, en wordt gebouwd op uw allerheiligst geloof! Vooral, Godvreezende en uwen Heiland aankleevende Zielen! fchraagt mijne armen met uwe onderfteunende gebeden, toont hoe dierbaar U de waarheden zijn, waar van Gij de zaligheid en troost bij ondervinding kent, en wast op in hem, die uw Hoofd is, met eenen godlijken wasdom!

Ziet daar deezen eerften taak volbragt. —-

Bekroon Gij het met uwe goedkeuring, en druk het „ in de harten, Vader der geeften! als Gij het zee„ gent, en het zondige en gebrekkige voorbij ziet, „ dan zal de zaligheid voor de Gemeente, de blijd* „fchap voor Uwerr Knecht, maar de Eer alleen de i, Uwe zijn, door Jesus Christus.

„ Hem, die magtig is ons van ftrnikelen te bewaaren en onbeftraflijk te ftellen voor zijne heerlijkheid ,, in vreugde, den alleen wijzen God onzen Za„ ligmaaker zij heerlijkheid en majefteit, kracht en ü magt, beide nu en in alle eeuwigheid!"

AMEN!

Sluiten