Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BES CHRY VING VAN HET KABINET,

101

aan het begin van den ftaart: fchoon hetzelve veel langer zy dan dat van het opgezette dier, dat onder het voorgaand nommer is bygebragt, kan men niet twyfelen of deze beide vellen zyn van dieren van dezelfde foort, zo veel gelyken zy naar eikanderen door de kleuren en door de hoedanigheid van het hair, en door de lengte der ooren- en van den ftaart: ik vermoed dat het vel waarvan wy hier fpreeken niet zo lang is dan omdat hetzelve, geduurende den tyd dat het gedroogd is, aan de beide einden is vaftgemaakt geworden, zodat hetzelve niet dan in de breedte is kunnen inkrimpen, ook zyn de ftreepen van den rug minder breed dan by den opgezetten Zwitferfchen eekhoorn; het andere vel daarentegen zal niet vaftgemaakt zyn geworden en daarom zo wel in de lengte als in de breedte opgekrompen zyn: ik maak ■ deze aanmerking, niet dan om uit dezelve het befluit te trekken, dat 'er reden is om te gelooven dat de waare lengte van het leevend dier van omtrent zes duimen is, omdat die lengte gemiddeld is tulTchen die der beide vellen, waarvan wy hier fpreeken: dit,dat onder het tegenwoordig]nommer wordt bygebragt, is doof den Hr. Tesdorf. uit Rusland overgezonden.

N 8

Sluiten