Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN RHINOCEROS. lQf

den omtrek en zwaarte des lighaams, en zo hy veel kleiner fchynt, is dat omdat zyne beenen naar evenredigheid veel korter zyn dan die des olyfants' maar hy verfchilt er veel van in de natuurlyke hoedanigheden en in vernuft! ais hebbende van de natuur niets. ontvangen dan 't geen zy vry gemeen aan alle viervoetige dieren fchenkt; van alle gevoeligheid in 't vel beroofd, o-ebrek hebbende aan handen en onderfcheiden wertuigen voor het zintuig des gevoels • zynde in plaats van een fnuit, alleenlyk voorzien van eene beweeo-baare lip' ■waarin alle zyne middelen van behendigheid bcftaan. Hy is van &de andere dieren alleenlyk onderfcheiden door zyne fterkte, door zyne grootte en het aanvallend wapen dat hy op den neus heeft, en dat geen ander landdier heeft Dit wapen is een zeer harde hoorn, ftevjg in zyne geheele lengte, en voordeehger geplaats dan de hoornen der herkauwende dieren; deze verfterken en beveiligen niet dan de bovenfte deelen van 't hoofd en den hals, terwyl de hoorn van den rhinoceros alle de voorfte deelen van den kop befchermt en den muil, den mond, en het aangezigt bewaart; zo dat de tyger liever'den olyfant, wiens fnuit hy grypt, aantaft,dan den rhinoceros, wien hy niet aan den kop kan koomen, zonder gevaar te loopen, dat hem de buik worde opgereeten ; want het lighaam en de leden zyn bedekt met een ondoordrino-baar bekleedzel, en dit dier vreefi noch de nagel van den tyger noch dien van den leeuw, noch het yzer, noch het vuur van den jaager. Zyn vel is een zwartagtig leder, van dezelfde kleur als dat van den olyfant, maar dikker en harder; hy is met gevoelig, gelyk de olyfant, voor 't fteeken van de vlieden • ook kan hy zyn vel met rimpelen of famentrekken ; het is alleenlyk met groote rimpels gevouwen aan den hals,aan de fchouderen en op het kruis om de beweeging van het hoofd en de beenen gemaklyker te maaken; de beenen zyn zwaar,en eindigen in breede voeten, met drie groote nagels bewapend Hy heeft den kop naar evenredigheid langer dan de olyfant; maar zyn oogen zyn kleiner, en hy opent dezelve nooit dan ten halven. Het bovenft kaakebeen fpringt voor het onderft uit, en de bovenfte lip heeft beweeo-ing en kan zig tot zes of zeven duimen verlangen; zy eindigt in een fpits aanhangzel 't welk aan dit dier meer gemak dan aan andere viervoetige dieren «reeft om o-ras te plukken, en daar kleine bosjes van te maaken, ten naaften by zo ah de olyfant met zyn fnuit doet;die fpieragtige en buigzaame lip is eene foort van zeer onvolmaakte hand of fnuit, maar die niet nalaat met kragt aan te vatten en met behendigheid te taften en te voelen. '

is; de uitgezette penis verwyderde zig aan het einde in de gedaanfe van een Ielv" Ik heb vo.gens die afteekeniDg de figuur van de penis in een hoek van myn plaat seeeeVendewyl dis afteekening my niet dan door den Hr. Doftor Tyson is toegekoomen heb ik den Auteur zelven niet kunnen ondermagen wegens die kwaadaartige infekten welke hv zegt, dat in de plooijen van het vel op den rhinoceros huisveften; om te weèten of hv daar ooggetuige van geweeft ware, dan of hy het enkel op het verhaal der Indianen bengtte. Ik erken dat my dit zeer buiten gemeen voorkoomt. Gknures ^'Edward d 3e en 26. Niet n?£ts is dit laatfte ftuk twyfFelagtig, maar ook dat van den ouderdom van het dier, met deszelfs grootte vergeleeken ; dit koomt ons zelfs valfch voor. Wv hebben een rhinoceros Bezien, die ten minften agt jaaren oud was, en die maar vyf voeten hoogte ,hadr. De Hr. Parsons heeft er een van twee jaaren gezien,.die niet hooger was dan een yaers, t welk men op vier voet of daar omtrent mag rekenen; hoe kon deze, welken wv bygehragt hebben, dan maar drie jaaren oud zyn, zo hy zeven voeten hoogte hadt XL Deel. O

Sluiten