Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6t r»E NATUURLYKE HISTORIE

BESCHRTVING VAN HET RIVIERPAARD.

Wy hebben geen volwaflchen rivierpaard gezien ; deze befchryving is dierhalven flegts naar eene vrugt en eenige koppen van geraamtens van dit dier, die in het kabinet van den Koning bewaard worden, en naar de beenderen der voeten, die ons door den Hr. B. de Jussieü medegedeeld zyn, opgemaakt.

De vrugt wordt hier vertoond (PI. IF.) op eene tafel leggende, by eenige anatomifche werktuigen, die dienen moeten om dezelve te ontleeden; men ziet door het vengfter heen in het verfchiet een groot rivierpaard, gevolgd naaide afbeelding welke Fabius Columna (a) daar van gegeeven heeft; dit rivierpaard wordt verbeeld op de oevers van de rivier van Senegal te zyn, 't welk door een Baobab (Z>) wordt aangeweezen.

De fmoel is zeer dik in vergelyking van den kop en het lyf, en dezelve is veel dikker dan die van de vrugt van een paard of een Hier, en heeft meer overeenkomt! met den muil van een leeuw ; de fmoel van het rivierpaard wordt van voren, door een plat vlak geëindigd, hetwelk door den mond ongelyk gedeeld wordt, want de onderfte lip maakt flegts een derde uit van dat vlak; de bovenfte lip fteekt meer uit op de zyden van den mond dan de onderfte; daar bevind zig reeds aan dezen bovenlip of aan elke zyde eene uitranding ter plaats alwaar de hondstanden in het vervolg moeten doorkoomen; de neusgaten zitten op het bovenft gedeelte van het einde van den fmoel geplaatit; dezelve zyn rond, en zyn zodanig gerigt dat derzelver agterfte einden verder van eikanderen afilaan dan de voorfte; de oogputten zyn vooruit fteekende, voornamelyk aan hun bovenft gedeelte; de oogen

(V) Aquat. et terreftr. aliquot animalium. Obf. pag. 30. Schoon deze afbeelding gehouden wordt voor eene der befte welke 'er van dat rivierpaard beftaan, fchynt dezelve my egter toe zeer gebrekkig te zyn; de kopy welke daarvan in deze Plaat IV gemaakt is, het voornaame voorwerp dezer plaat nietzynde,en niet dan in het verfchiet kunnende gezien worden ter oorzaak van de tegenwoordigheid der vrugt op den voorgrond, zyn deszelfs fouten minder blykbaar, en beletten dus niet dat zy met de afbeelding der vrugt nog iets zal kunnen toebrengen om eenig denkbeeld te geeven wegens het volwafl'chene rivierpaard.

(F) De Baobab groeit op de oevers van den Senegal , en is een van de grootfte boomen van de wereld. De Hr. Adanson , Lid van de Koninglyke Akademie der Wetenfchappen, heeft in de Gedenkfchriften dier Akademie voor den jaare 1761 , de befchryving en de afbeelding van dien boom medegedeeld welke hy daar aan den Senegal van getekend hadt; het is deze afbeelding welke wy hier op PI. IV. hebben laaten naatekenen. Schoon deze hier flegts op zekeren afftand gezien wordt, onderfcheidt men daar egter de hoogte van den Baobab op, welks takken zeer hoog zyn in vergelyking van de hoogte van den ftam; daar zyn 'er welke zig horizontaal uitftrekken , en anderen die zig naar den grond toe buigen, gelyk de takken van een appelboom. De baobab in deze aftekening vertoond, hadt twee-en-zeventig voeten hoogte, waarvan de ftam flegts een zesde gedeelte uitmaakte, want dezelve was flegts twaalf voeten hoog, maar was daarentegen twee-en-zeventig voeten dik, en de omtrek van den kruin des booms was van vierhonderd twee-en-dertig voeten.

Sluiten