Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 139 ]

Gehjkheid, Fryheid, Broederfchap.

ExtraFl uit, dc Jiefolutien van den Hoögcn Zce-Krygsraad', by Decreet van den 19 May 1797. benoemd, over het gedrag van $en Capitein Engelbertus Lucas, pn verdere Commandanten der Schepen in den jare 1796. naar de Oost-Indiep gedestineerd geveest.

Dingsdag den 6 December 1796. Het derde jaar der Bataaffche -Vryhcid.

By refumtie rypelyk gedelibereerd zynde op het Rapport, door den Advocaat Fiscaal, ingevolge Rcfolutie des Krygsraads van dato 26 Juny 1797 uitgebragt, over het gedrag, door wylen den Ca* pitein Engelbertus Lucas, by de Oost-IndifcheExpeditie van den jare 1796" gehouden, en het gebruik het welk in het zelve Rapport is gemaakt van de Rcflexien, door ieder der Leden aan den zeiven Advocaat Fiscaal gefuppedheerd; en geconfidereerd zynde:

Dat de voornoemde Capitein Lucas, reeds vóór zyn vertrek uit Texel op den a^February 1796, het voorvolkomen zecker heeft gehouden, dat dc Kaap dc Goede Hoop in handen der Engelfchen was, cn daar uit hadt behoren te beiluitcn , da: het 6 , 7, 8 en 9 Artykel van zyne geheime Inltruétie ten ccnemaale moest komen te vervallen , te meer daar hem bekend konde zyn, dat de voormalige Staaten Gene-

Sluiten