Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i4o 3

Tieraal der Vereenigde Nederlanden, die Inltruétie in een tydftip hadden gearresteerd , dat de overgaaf van de Kaap aan de Engelfchen hier te Lande niet bekend was:

Dat hy uit de tydingen gedurende de Expeditie, zoo op groot Canarien , Porto Praya . als anderzins, omtrent de fterkte der Vyanden aldaar bekomen, gemakkelyk hadt kunnen bereekenen, dat de aan hem toebetrouwde magt, en de wyze waar op het Esquader, waar over hy het bevel voerde, was toegerust, niet gefchikt of genoegzaam was, om de Kaap te herneemen, en mitsdien moeten gebruik maken van het 10, ji en ia Artykel der gemelde Inftructie, uit kragt waar van hy gehouden was, wanneer hy zich buiten ftaat bevondt, om met hoop van fucces iets tegen de Kaap te onderneemcn, naar Elsje de France te verzeilen :

Dat, wanneer hy door gebrek aan Water, Victualie of anderzms zich daar toe buiten ftaat gefteld za<r, de voornoemde Capitein Lucas was verplicht geweest , toen hy zich op de hoogte der Brafilifche Kust bevondt, St. Salvador of R10 Janairo aan te doen, om zich van 't benodigde, het welk aldaar op eene fpocdige en gemakkelyke wyze te bekomen is, te voorzien, cn als dan zyne reize door te zetten :

Dat zelfs die voorzorge te noodzakelyker was geweest, wanneer hy zyn geliefkoosd plan om deSalj danha-baay in te lopen, wilde ten uitvoer brengen,, wyl fommige Schepen by derzei ver vertrek uit Texel niet genoegzaam van VicTiialy cn andere noodwendigheden fchyncn voorzien te zyn geweest:

Dat de gemelde Capitein Lucas de Kust van Brafil niet hadt behoren te verlaten, dan na Krygsraad belegd, en daar in volledige ouverture van zyne In-

ftruc-

Sluiten