Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *4Ï ]

itrucTiie, de Kaap betreffende, gegeeven te hebben, ten einde in den zeiven met genoegzame kennis ve.n. zaken te beflisfen, wat in de hachgclyke omftandigheden, waar in zich 'c Esquader bevondt, te doen ftondt:

Dat in allen gevalle, welke reden Lucas dan ook voor dit verzuim moge gehad hébben, dezelve nimmer de Kaap in dien toeftand van zaken tot een rendezvous hadt moeten bepaalen, veel min de Saldanha-baay verkiezen om veilig te zyn, immers niet, zoo hy voor gebrek aan Water te vreezen hadt, vermits hy daar door buiten ftaat werdt gefteld, die Baay op aannadering van eenig gevaar dadelyk weer te verlaten:

Dat echter toen de Capitein Lucas, zich eens in die Baay bevondt, dezelve een welbezeild Fregat of ander Vaartuig by het zogenaamde Dasfen Eiland hadt behoren te doen kruisfen, om in tyds van de bcweeging des Vyands verwittigd te worden, of zoo hy zulks uit hoofde der kwade mousfon niet raadzaam oordeelde, zich van die middelen van verdeediging bedienen, welke hem de fttuatic van de Baay, en de kunst aan de hand konden geevcn, tevens de Schepen van het Esquader in zoclanige Pofitie liggende, en zeilvaardig houdende, dat hy ingevalle van overmagt of overrompeling, des noods altyd in ftaat was gebleeven om in behoorlyke orde by tyds te kunnen retireeren:

Dat de gemelde Capitein Lucas, op het gedane fein van de Chaloup de Havik , van vreemde Schepen te zien, terwyl terzelver tyd een aanval van de Landzyde door den Vyand op één zyner Fregatten werdt gedann, was gehouden geweest, dadelyk het teeken van kappen of laatcn flippen te gceven, ten

ein-

Sluiten