Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E *44 3

gelhert us Lucas in den jaare 1796 naar de Oost-Indiën is gedestineerd geweest, vóór derzelver vertrek uit Texel, zynde geweest den 23. February 1796, door denzelven is ter hand gefteld eene Inltruétie, waar naar zy zich gedurende de Expeditie zouden hebben te gedragen , en waar in onder anderen tot rendezvous of verzamelplaats gefteld was, in gevalle het Esquader mogt verfpreid raaken, de Saldanha-baay aan de Kaap de Goede Hoop, zonder dat aan de Gerequireerden op dien tyd eenige opening is gegeeven, omtrent de geheime Inltruétie, Waar op de voormaalige Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden het bevel over die Expeditie aan den Capitein Engelbertus Lucas hadden opgedragen :

Dat de Gerequireerden, hoe zeer aan dezelve vóór het verlaten van de Rheede van Texel zeer wel bekend was, dat de Kaap de Goede Hoop door de Engelfchen was overmeesterd geworden, uit de opgaaf van de Saldanha-baay tot een der verzamelplaatfen, en de discourfen, welke de Commandant Engelbertus Lucas zich tegen fommige der Gerequireerden van tyd tot tyd heeft laten ontvallen, ontwyffelbaar zeker hebben gefield, dat het Esquader eeniglyk was gedestineerd, om de Kaap de Goede Hoop te herneemen, het zy dan dat het Gouvernement zodanig onderricht was van de fterkte der vyandelyke Land- en Zeemacht aan de Kaap, dat dit Esquader rot dat einde toereikende konde worden geoordeeld, of wel dat hetzelve genoegzame reden had, om zeker te Hellen, dat die onderneeming door eene Franfche Vloot zou worden onderfteund:

Dat aan de Gerequireerden op den 4. Maan deszelven jaars 1796, docr den Commandant des Esquaders voorgefteld zynde, om fot bekortirg van de

Reia

Sluiten