Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H6 ]

hebben zwarigheid gemaakt, dewyl op dien tyd hei gevaar dat hetzelve in vyandelyke handen mogt geraken, zo niet geheel en al verdweenen, ten mins-* ten merkelyk verminderd was:

Dat de Commandant Lucas van dit belluit aan den laatften Gerequircerde kennis gcevende, de ordre, om zich met het Esquader in de Saldanha-baay te vercenigen, heeft vernieuwd, waar door de Gerequireerden nog te meerder zyn overtuigd geworden, dat dc Commandant Heilige bevelen "hadt, om de Saldanha-baay aan te doen:

Dat, na dat het Esquader op den 26. July daaraan volgende was gekomen op cle hoogte der Afrikaanfche Kust, de Commandant de Gerequireerden met uitzondering van den laatften (ter dier tyd nog Biet met het Esquader vereenigd) in eenen Krygsraad, gehouden aan Boord van het Schip Dordrecht, heeft opening gegeeven van het 8. cn 9. Art. zyner geheime Inilruclic, buiten eenigen famenhang met de voorgaande of volgende Artikelen (waar dooi' de Gerequireerden zyn onkundig gebleven van het volftrekt verbod,'in het 7. Artikel voorkomende, om nergens aan de Kaap binnen te; lopen, alvorens de fcincn van verkenning behoorlyk gedaan waren, en, men wist hoe het Esquader daar zou worden Ontfangen} en daar na aan de Gerequireerden in zin enfubftantie voorgelïeld, of het niet raadzaam was, alvorens de Saldanha-baay in te loopen, derwaards, of ook wel naar 't Robbeu-eiland, ingevolge de voprfc. Artikelen der geheime Inftructie van den Commandant Lucas, een Fregat of kleiner Vaartuig af te zenden, ten einde van den ftaat der zaaken aan de Kaap" de Goede Hoop te worden gèinformeerd, dan' 'wel of dié voorzórgc v'óor overtollig moest-gehouden vvordeiv, na dat het oiitwyffeibaar zeker was,

. dat,

Sluiten