Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 150 j

danha-baay met den Engelfchen Vice-Admiraal EU phinftone voltrokken te accufeeren, zich integendeel verplicht achtte ter volkomene justificatie cn abfolutie van de Gerequireerden tc Procedeeren.

Zoo is bet dat de Hooge Zee-Krygsraad, met rype deliberatie van raade doorgezien, en ovenvoogen hebbende , al het geen ter Materie dienende was, gelet op het Declaratoir door den Advocaat Fiscaal, by dezelve zyne conclufie gedaan, cn voorts gele: op alles, waar op in doezen te leren ftondt, en heeft moogen moveeren, doende Recht in naam en van wegen het Volk van Nederland, verklaart, dat de Gerequireerden zich geduurende deeze Expeditie, en byzonder in 't aangaan der voori'z. Capitulatie , gecónlidereerd de noodlottige omftandigheden , waar in dezelve op dat tydftip zyn gebragt geweest , hebben ged magen overeenkomftig de Regelen van den Dienst;

Abfolveert dienvolgens de Gerequireerden van alle bedenkingen, welke dien ter contrarie zouden hebben kunnen of mogen worden gemoveerd, met bepaling dat aan hen voor Rekening van den Lande Zullen worden gereftitueerd en goedgedaan, de uitfchottcn door hun by gelegenheid van derzelver requifitie voor deezen Hoogen Zee-Krygsraad gehad en gelceden, conform de getauxeerde Declaratien daar van by deezen Hoogen Zee-Kiygsraad in-cko« men.

Aldus gefententieerd en geanesteerd by den Hoogen Zee Krygsraad, vergaderd in de geweezene Admiraliteits Befoignc-Kamer in den Haag op den 14 December 1797. het derde jaar der Bataaffche Vryheid , cn gerefumeerd den 15 daar aan volgende, prefent de Vice- Admiraals IVillem van der Beets

ra

Sluiten