Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

paan of vallen moet bij de verificatie van de twee tabellen, onder de bijlagen Lett. D en E, en ik kan niet verwagten, dat Gijl. die tabellen maar zoo uit uw hoofd, en bij raaming zult hebben ter neder gefield, zonder daarvoor eenigen meerderen grond te hebben. In het rapport heb ik die gronden niet gevonden, maar wel, dat Gijl. verwagting hebt, dat de voor gefielde middelen ten minfien zoo veel zullen opbrengen, als op de tabellen is ter neder gefield.

Ik neem der halven de vrijheid U te vraagen, of Gij zoo goed zoudt willen zijn, om mij daaremtrend eenige nadere inlichting te geeven? En het is geene bloote nieuwsgierigheid^ welke mij daartoe beweegt. Een klein aantal vrienden zijn voorneemens, om, voor zoo veel derzelyer kennis en gelegenheid toelaat, eens met malkan* deren te fpreeken over dit be'angrijk point der Staatsregeling, en te beproeven, of hunne poO' gingen zijdelings van eenig nut kunnen zijn voor het IFetgeevend Lighaam. Allen zijn zij ingenomen met het algemeene van uw plan, en verlangen, dat het bij de nadere befchouwing even zoo goed bevallen moge. Maar ik vrees, dat hunne poogingen, hoe ijverig en welmeenend dezelven ook zijn mogen, geheel en al vrugteloos zullen afloopen, ten zij zij eenige meerdere overtuiging erlangen van de zekerheid der gron* 4 den,

Sluiten