Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏTI

weegt, welke vrbaaz^nde fomme gelds de ove° rige Staatsbehoeften jaarlijks vereifchen, dan kan niemand het voor 's Lands belangen en die der Ingezetenen onverfchillig houden , dat de belastingen met twee of anderhalve MiU. verminderd worden; of dat zoodanige fom zou kunnen gebruikt worden ter vermindering der narjonaale fchulden. Maar dit is het eenigfte nier; want de aart en natuur der belastingen op confiimptien en voorwerpen van weelde, ziin ook zoodanig, dat derzelver opbrengst nimmer vermeerdert in evenredigheid van den toeneemenden bloei en welvaart van een Land, noch aanmerkelijk kan vermeerderen. Dit hangt, onder zulke belastingen , voornaamlijk en voor verre het grootïle gedeelte, af van het toeneemend getal der jnwooneren; doch welk in toeneemende welvaart, wanneer die reeds eene zekere hoogte bereikt heeft, niet aanmerkelijk kan zijn; naardien de weelde, het noodwenaig gevolg van groote welvaart en overvloed, de huwelijken onder de meer vermogenden vermindert en onvrugtbaarer maakt, (welk nimmer door de overkomst van vreindelingen vergoed noch aangevuld kan worden) en dezelvenvoor de minvermogende en werkende clasfeder ingezetenen niet aanmoedigt; want van die toeneemende welvaart geniet zij minder voordeels, dan zij door den fteeds verhoogenden prijs der behoef.

tea

Sluiten