Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII

van alle de bronnen van beftaan, 't zij van de voornaamften derzelven, Jijde dus 's Lands kas een zeker en gewigtig nadeel; went alle behoeften en bezoldingen moeten noodzaaklek met hoogeren prijs betaald worden, dan te vooren, en de gemeene uitgaven moeten welhaast de inkomften evenaaren of overtreffen; naardien de munt. fpecien , in betrekking op *s Lands belastingen, onveranderlijk op denzelfden prijs blijven, fchoon zij, in den handel, in verbeeldende waarde verliezen. Dezelfde belasting wordt met hetzelfde getal guldens betaald, fchoon men zig daarmede op den eenen tijd mindere behoeften of diensten kan aanfehaffen, dan op den anderen. Deze verandering van den betrekkelijken prijs des gelds toe dien der koopwaaren en arbeidsloonen bren<rt zeker wel ook eenige voordeden aan 's Lands kas, doch zeer gering en geenszins in evenredigheid van de nadeelen; omdat maar weinige indirefte belastingen bepaald zijn naar den prijs deibelaste voorwerpen. En dit is oorzaak, dat, wanneer de bevolking niet toeneemt in 'evenredigheid van den aanwasfehende bloei en welvaart 's Lands uitgaven de inkomften overtreffen, en dat men, midden in dien voorfpoed, de oude belastingen heeft zien verh.oogen of nieuwe invoeren. De nadeelen daarvan drukken altijd het eerst, en blijven beftendig drukken op de clasfe der

Sluiten