Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

raire wijze behandeld worden? Gaat het niemand aan, of vijfden tonnen gouds jaarlijks befpaard kunnen worden door een ander ftelzel van belastingen, waarvan, zoo ver ons bekend is, tot nog toe niemand beweerd heeft, en wij vertrouwen, ook niet beweerd zal worden, dat het met meerdere of gelijke zwaarigheden gedrukt zoude zijn, als het tegenwoordige ; en welk erkend wordt, eenvoudig te zijn in zijne werking, en zekeren zijne opbrengst?

Het is daarom bij veelen het enkele woord van verandering, welk hen Zoo gehecht maakt aan het oude. Daar de Staatsregeling algemeene belastingen voorfchrijft, meenen zij, dat daaraan zeer wel voldaan konde worden, door de indirecte belastingen derwijze in te rigten , dat zij, over de geheele Republiek op een gelijken voet gefteld wierden-, want daardoor zoude, huns oordeels , alle voorige belemmering voor den binnenlandfchen tranfito weggenomen zijn, en te gelijk de kosten van het daartoe anders noodig onderzoek ganfchelijk vervallen.

Hierop zullen wij niet antwoorden, dat hét ons niet mogelijk voorkomt, om de tegenwoordige belastingen dermate te verhoogen, dat daaruit het benoodigd quantum voor 's Lands kas gepercipieerd zou kunnen worden. Wij willen in tegendeel dit hier gaarne onderftellen, en alsdan ïoeftaan, dat de thands aanwezige belemmeringen ** 5 voor

Sluiten