Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den Burger te

Zeer Geëerde Medeburger/

Burgér mij uwen brief aan herri vari

a8. November en zijné gedachten ter beantwoording van den zeiven hebbende medegedeeld en verzocht, bm , met bijvoeging van mijne gedachten, daaruit een antwoord te formeéren, haast ik mij, daar ik maar hier en daar eene en andere enkele aanmerking had bij te voegen, U op Uwen gemelden Brief, zoo uit naatü van den Burger v .. . . als voor mij zeiven te antwoorden.

Het kan ons zeker niet dan ten uiterften aangenaam zijn, wanneer kundige en bekwaame Mannen het door ons vervaardigd Plan van Belastingen ook maar alleen en gros goedkeuren, en zig daarom wel willen verlee» digen, om de bij hen opgekomen zwaarigheden aan or.s, ten fine van oplosfinge, med? te deeleti; en waar toe wij ons, zoo veel in ons vermogen is en onze tijd toelaat, zeer gaarne zullen verieedigen; terwijl wij als nog het door ons opgemaakte plan vermeenen met het algemeen Heil en de Welvaart deezer Republiek in het algemeen , en van dien deelen in het bijzonder overeen te ftemmsn.

A Gij

Sluiten