Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3 >

bptegeeven, dat juist en prscies in alle deszeis deelen zoude moeten worden vastgeflield en opgevolgd; dan had dat plan, zoo als uit genoegzaam ieder gedeelte van hetzelve blijkt, veel, zeer veel vollediger, zeer veel uitgebreider moeten zijn; welk zeer veel meer tijd vereischt zoude hebben tot een voorafgaand volledig en voldoenend onderzoek.

Indien wij, bij voorbeeld „ op genoegzaame gronden zouden hebben moeten opgeeven, dat het quantum van de belastingen der Landen (Verpondingen) na aftrek van die op de Huizen, zoo of zooveel zoude opbrengen, dan volgt van zelfs, dat 'er eerst eene nieuwe meeting , Taxatie en bepaaling van het quantum der Verpondingen per morgen of andere mate moest gefchieden, vooral daar dit over de verfchillende deelen der Republiek zoo onevenredig plaars heeft. Wij kenden dus niet anders, dan dit bij calculatie cn gisfing, te ftellen

Het was eveneens gelegen met dé berekening van de quantiteit en waarde der Huizen; om dit met nauwkeurigheid te weeten, hadden de Huizen eerst geteld, en derzelver waarde bepaald moeten worden; dit was voor ons onmooglijk (Holland weigerde zelfs om afzonderlijk óptegeeven , wat het bedrag was van de Verponding op de Huizen, welk dat op de Landerijen) en bij gevolg moesten wij hier ook al wederom bij gis fingen te werk gaan; en fcheen het ons ook voldoende, wanneer wij het quantum van zulk eene gisfing niet te hoog fielden (*). — Niet; omdat wij

ge.

(*) Te regt zegt de Schrijver van een Ontwerp eener ex~ traordinaire Belasting op de Revenuen, gedr. bij J. Gailluri in den Haag , bi. 31. Zijn wij niet van agteloosheid te beA a fchal-

Sluiten