Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6 >

tpit voor haare commerciële belangen ten hoogden ichadelijk en nadeelig zoude zijn. Dat dit ook met opzigt tot eenige bijzondere perzoonen plaats zoude kunnen hebben, willen wij wel gelooven; doch dat het van zoo veel algemeen nadeel voor de commerciëerende Ingezetenen zoude zijn, ichijnt ons niet toe deiwaarheid overeenkomstig te zijn. Ook meenen wij, dat dit nadeel, het welk eenige bijzondere perzoonen daarbij' zoude mogen of kunnen lijden, geenszins zal kunnen op weegen tegens het algemeen voordeel, dat daaruit zoude voortvloeijen; gelijk wij meenen dit een en ander volledig beweezen te hebben in de Memorie van Adftruftie, als Bijlage gevoegd agter ons Rapport. — Dan, wat hier ook van zij; het is zeker, dat zoo ge. brekkig als de 8. en 5. perc. nu geheft zijn, dezelve echter verbeterd zijnde , min of meer zouden kunnen flrekken tot een bafis van berekening, hoe veel perc. er noodig zouden zijn , om door deze belasting een zeker quantum van penningen te doen ppbrengep.

Wat de voorgeftelde Belasting op de Huizen betreft, even gelijk die op de Inkomsten, ten fine van couverfie van zommige andere impofitien: ons oordeel is altoos geweest, dat voor en aleer ons plan van converfie in dezen opzigte geheel wterd vastgefteld , er eerst eene telling en taxatie der Huizen zq':de moeten gefchieden; deze gefchied zijnde , zoude het quantum daar van met zekerheid (trekken tot een bafis van berekening, hoeveel procenten zouden moeten worden geheft, om het begeerde quantum van den opbreng te verkrijgen; en dan zoude daaruit moeten blijken, of de voor- . gefielde converfie geheel, dan of dezelve maar alleen gedeeltelijk plaats koude hebben. — en in het laatfte geval , of eenigen der oude belastingen zouden moeten

blii-

Sluiten