Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 13 >

maar in plaatze daar van zal iets meer dan aT»^ perc» naar de waarde der Woonhuizen moeten opgebragt worden , welk verfchil van Jg perc. indedaad te gering is, om het als zoo bezwaarend te befchouwen, dat daarom eene belasting, welke die genen, waar voor zij in plaats gefield zoude worden, zeer verre in evenredigheid te boven gaat, zoude moeten verworpen worden.

De berekening op de Inkomften is insgelijks bij loutere gisfing en calculatie; dan hoezeer ook enkel fpeculatief, misfchien ook niet verre van de waarheid. Hier komen in aanmerking.

L De Renten van alle Genegotiëerde fchulden, die gevestigd zijn op ons Vaderland, op vreemde Mogendheden en alle particulieren, 't zij Corporatien of perzoonen.

II. De Huuren van Huizen en Landerijen.

III. De Winflen van den buiten - en binnenlandfchen Koophandel, en den handel in 't klein — van Trafieken en Fabrieken — van den Landbouw — en van alle Winkeliers en Neeringdoende Ingezetenen.

IV. Van Koopvaardij - fchippers en Binnen fchippers met derzelver Matroozen en Knegts — van alle Boeren Arbeiders en Daggelders — van Timmermans — Metzelaars — Molenmaakers — Smits — Schoenmakers — Kleermaakers • bazen, en alle andeiv Ambagtdrijvende Burgers met derzelver Knegten en LeergasgriSten van alle Haridwerks-lieden — van Dienstboden — en alle die tot de werkende ciasfen beliooren.

V. De Traétamenten van alle Politieke en Militaire Amptenaaren, Profesforen , Predikanten, enz. enz.

Het Totaal der winflen is ongetwijfeld veel grooter, dan men zig over het algemeen verbeeldt; dezelf„ de

Sluiten