Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 15 >

het quantum, dat daaruit gepercipieerd moet worden, zulks zoude vorderen. Het is de grootte der Staatsbehoeften, welke de beste Belastingen ondraagelijk of drukkende maakt, en geenszins de belastingen zelve, indien zij zulks niet zijn uit haren aart, gelijk dit door allen wegens deeze belasting erkend wordt.

Wij zullen hier nog eenige andere bedenkingen bijvoegen.

Men doet, naar ons inzien, zeer verkeerd, indien men het Huk van de belastingen thands uit hetzelfde oogpunt befchouwt, waaruit hetzelve te vooren bafchouwd is geworden. Het unisme, en de daar uit voortvloeijende vrije doorvaart, amalgame , algemeene belastingen en affchaffing der gilden enz. hebben zulke allergrootfle veranderingen in het Politiek en Financieel fijstema der Republiek gemaakt, dat dat gene, wat bevoorens voor het een of ander gedeelte van ons Vaderland voordeelig was, thands integendeel voor dat zelfde gedeelte nadeelig kan zijn. Dit wordt mooglijk bij veelen nog niet genoeg ingezien, als een voorwerp, waar op thands bij de verandering in het Finantieel Sijstema moet gelet worden. Wij verzoeken als nog onze bedenkingen tegens de belastingen op de confumptie met bedaardheid te overweegen , en in de fchaal te leggen tegen de nadeelen, die uit ons plan zouden kunnen voortvloeijen — en zoo ook met de voordeelen; en dan vertrouwen wij, dat men zal tragten om de zwaarigheden, die 'er nog in ons plan mogten zijn , eerder uit den weg te helpen ju'men, dan daar voor te blijven flilflaan. Ons p':an en rapport moeten in hun geheel befchouwd en ov rvvoogen worden, en wel uit dit gezichtspunt: welk zamenflel van belastingen, zoo met elkander verè'enigd a/s ieder

af

Sluiten