Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i6 >

afzonderlijk, is voor de gefteldtenis der Republiek ineen ieder kater deelen en leden , en ter verkrijging van het vereischte quantum, het beste, dat is het meest gelijk werkende, het minst drukkende, het meest gefchikt voor de Conftitittie van ons Vaderland?

Dit moet onderzocht en beproefd worden — niét door ons of eenig ander nieuw Plan in zijn geheel, noch door een of ander van de door anderen of ons voorgefielde middelen daadlijk intevoeren , 't zij geheel of ten deele: neen; zoodanige proef zoude onvoorzigtig en onverfchoonelijk zijn, zeer waarfchijnlijk mislnkken, en de grootfte verwarringen in het Geldwezen van den Staat veroorzaaken; en tegen zulken flap zouden wij ons, zoo veel in ons vermogen is, en zoo

fterk als ierrand, verzetten . Neen; gelijk wij bij

herhaalin* geadvijfeerd hebben, alles moet blijven op den tegenwoordigen voet, tot dat het nieuw Zamenftel, welk ook, geheel geregeld, en tot die volkomenheid van ontwerp gebragt is, dat het met zekerheid van

goeden uitflag, kan ingevoerd worden. , Men moet

vooraf volkomen zeker zijn van het quantum des nieuwen zamenflels ; maar deze zekerheid kan niet verkreegen worden door fpecalatien, calculatien en berekeningen, hoe gegrond en juist die ook mogen uitvallen: neen; dit is ons verlangen: terwijl de oude belastingen nog voortgaan, moeten de bij ons plan gevorderde tellingen, taxatiën, quorifatienenz. enz. gedaan woi;den; en daaruit alleen kan blijken en opgemaakt worden, of ons plan uitvoerelijk is, of niet. Alle raifoniiementen en zwaarigheden zijn louter fpeculatief en doen nirts af; maar dat onderzoek behoorelijk gedaan zijnde, kan alleen aantoonen, wat 'er van ons ontwerp zal kunnen worden; wat men 'er van zal kunnen

Sluiten