Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 19 >

trekkeliik evenwigt te brengen : dan weldra, na de véoiftelling, die wij aan ons zeiven tot een zodanig onderzoek deeden, vriegen wij eikanderen af, waartoe zal dit eïgentlijk baaten? .Gijl. tt.ch zoudt,. meenden wij, met de fl aatsregeling in de hand, aan ons zeg» gen: Burgers! over dit alles kan, mag niet meer ge* delinereerd worden, dewijl, bij art 210. van dezelve bevolen wordt, dat 'er , uitgenomen de belasting op de onroerende goederen, die, volgends een nieuw te formeeren quohier, zal blijven, een nieuw ftelfel van belastingen door het U. B. aan het Vertegenwoordigend Lichaan, binnen een jaar, na de eerfte zitting van hetzelze, moet worden ingeleverd: uwe aanmerkingen moeten zich derhalven bepaalen tot het geen wij, in de plaats van de aftefchaftene indirecte belastingen hebben gemeend te moeten voorftelknV Om de waarheid te zeggan, geloofden wij, dat wij., ftrikt genomen, dit punt aan ul. zouden moeten cedeeren. Indien wij het niet deeden , zou het den fchfin kunnen hebben, als of wi| behoorden tot die lieden, welke eeuwig ftruikelblokken in den weg wilten leggen, of welke, uit ftijf hoofdigheid, en zugt voor het oude, van hunne verouderde vooroordéelen niet aftebrengen zijn, en alzo wierden wij, als van zeiven, bepaald om, onze gedachten te zeggen, over die twee middelen, welke gijl. voor en in de plaats van de te vernietigen oude belastingen, hebt voorgefteld, te wee ren:

1. Een belasting va« perc. over de waarde der Woonhuizen, te betalen door de bewooners van dezelven, waar van gijl. den opbrengst begroot op agüen Miilioenen. Ih Ken belasting van 4. perc. op de inkomften te betalen door aile ingezetenen, welke f aoo, en daar-

Sluiten