Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< SI >

zoek, bleken gegrond te z'jn, zou dit middel, niet als verkieslijk behoren aangeprezen te worden, en dan zou, om dezelfde redenen, eene meerdere belasting op de Landerijen evenmin aangeraden kunnen worden: maar, als die op de Huizen ingevoerd wierd, Zou he: ons toefchijnen, dat die op de Landerijen riet achterwege zou behoren .gelaten te worden; want, zijn verfcheiden der fpeculative redeneringen, welke Wij daartegen, in uwlieder rapport aangehaald hebben gevonden, niet mede toepasfelijk yp de belasting op de waarde der h izen ? Zou het goed overeen te brengen zijn met het principe, dat de belastingen moeten ingericht zijn , naar het prefumtief vermogen, dat men zo een aanmeikelijk gedeelte van dat vermogen, als de wcarde der Landerijen uitmaakt, niet mede in aanmerking nam, daar dezelve ondenusfehen een veel betere realiteit in zich bevat, als die van de Huizen? en te meer, daar het grootfte bezwaar, welke men tegen eene zodai.ige belasting meent te kunnen inbrengen, namenlijk: dat dezelve zoude ftrekken tot benad'.eling van den Landbouw, en van een nadeeligen invloed zijn op de prijzen der producten, eigentlijk in het oog van hen, die voor eene belasting op de Huizen zouden zijn, cn die deze Hechts alleen als eene remplaceering van andere lasten willen befchouvvd hebben, geen fteek lchhnt te kunnen houden, en alleen, (of fchoon wij geloven zeer gegrond} eene vrees zou te kem en geven, dat de Land-huurder deze belasting op den duur niet overeenkomftig dat ware doelwit zal befchouwen; want, zo hij dit wel deedt, en flltcos al'een voor cos>en hieldt, dat hij dus doende, «et fe eere hand gaf, 't geen hij toch anders met de .andere zou moeten geven, zo zou hij, uit dien hoofde

getn

Sluiten