Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< H >

«aar, of van een handwerksman ? wij twijfelen «er aan, en zouden meenen, dat, tusfchen de betrekkelijke waarde van hetzelve, wel eenig onderfcheid zou, behoren gemaakt te worden. — Verder. — Zou het gelijkheid zijn, wann.-er iemand van e»n zeker inkomen moetende leven met een zwaar huishouden, evenveel van het zelve zou moeten opbrengen, als een ander, die, me: een gehjk inkomen, zich in een tegen overge field geval bevond i is het inkomen van iemand , die in liet voormalig Gewest van Holland woont, qua inkomen, zo veel waard, als dat van ieT mand, die in eene der voormalige Landgewesten leeft? ten minflen, als de waarde van dat inkomen moet afgemeten worden na het genot, *t welk men van het zelve hebben kan, fchijnt ons zulks niet toe. Deze, en meerder vraagen, die wij zouden kunnen doen, betreffen het principe dezer foort van belasting; en, met betrekking tot het in werking brengen, en houden van dezelve, hebben wij ook nog al eenige bedenkingen, die ons als gewigtig toefchijnen: gij lieden, Med burger.-! zegt in uwen brief, welken gij de goedheid gehad hebt, tot nadere aiflruétie, en opheldering van uwlieder plan, te fchrijven , dat, zonder eene ▼olkomene puWieiteit, eene belasting op de inkomften tot gene dragelijke evenredigheid te brengen zij. Wij gtloven echter niet, dat eene zodanige publiciteit, op den duur, zter in den fmaak der natie vallen zou. de: wij hebben wegens het onfchadelijke van dezelve wi ge'ezen de op zich zelve fraaije memo,ie, achter uwlieder rap;ort, als bijlage, geplaatst, en wij ftemmen ui. volmondig r0e, zo als dit bevorens reeds door ors is aangemerkt, dat, uit het bewoonen van een Huis vaa zekere waarde, en de meerdere of mindere

hoe-

Sluiten