Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C a8 J»

of alle zamenftellingen hier van, voor een groot ge-' ëeelte, niet wel aangemerkt mogen worden als de vrugten eener rijke verbeelding? Wij, die veiftoken zijn van alle handleiding ten dezen opzichte, zullen het niet waagen, om hier over in den wind te fchermen, maar ons vergenoegen met aantemerken, dat, wanneer de tafel L. E. gezuiverd is van de misftellingen, de masfa der geaccumuleerde inkomften zou bedragen over de 335 Miilioenen Guldens, en dat volgends deze calcule de heffing van agt pro cento ten behoeve van de Marine gedaan, zou hebben moeten rendeeten over de 26 Miilioenen Guldens, daar dezelve nochtans effect', velijk geen agt Miilioenen heeft opgebragt. Er moge nu gefraudeert zijn, dat wij wel willen geloven, maar het onderfcheid is te groot, dan dat, ons het eerfte niet als merkelijk overdreven zou voorkomen, Als wij hier bij verder overwegen dat, volgends die zelfde ta« fel, S35coo Huisgezinnen, ruim 335 Miilioenen inko. men hebbende, ieder Huisgezin, in de geheele Repu. bliek, de gealimenteerde in de Hollandfche fteden , en de daglooner, tot zelfs in Bataafsch Braband toe. mede gerekend, bij gevolg door één ƒ' 1000 inkomften zou hebben, dan vraagen wij: Is dit overeenkomftig met de waarfchijneiijkheid ? Indedaad, wanneer wij dit alles zo eens nadenken, zou het ons verwonderen, indien de opbrengst van de thands in werking zijnde heffing van 10 pro eento , 15 Miilioenen opbragt, 't geen nochtands flechts de helft zou zijn van het montant dat dezelve volgends uwlieder calcule zou moeten opbrengen.

Indien wij nu eens, 0m iets te ftellen, de permanente uitgaven bepalen, gemakshalve, op een ronde fora. van 60 Miilioenen, en aannemen dat de waarde-

der

Sluiten