Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< Si >

deelte tan de 'uitvoerende rr^gt, als waar voor wij de inning der belastingen meenen te mogen befchouwen, aan zich zoude behouden, fchijnt ons ten eenenmale ftrijdig te zijn met alle gronden van een wel ingericht Beftuur. De voordeelen eener meerdere bezuiniging, kunnen tegen de naleelen, dat een volk zelf de uitvoerende inagt in handen heeft, na onze gedachten, niet in de fchaal gelegd wórden: daar en boven lchijnt het ons toe, dat gijlieden, hier omtrent, niet genoegzaam in het oog hebt gehouden dat, wanneer zo veele differente oude belastingen, op zeer weinige voorwerpen verplaatst wierden, zulks van zelve reeds van een zeer gunftigen invloed zou zijn op het kostbare, dat, tot hier toe in dit opzicht, mogt plaats hebben. Ook zouden wij vermeenen dat, dat gedeelte ingezetenen, welke het grootfte aandeel in de belastingen draagt, zich veel beter beveiligt zal houden , wanneer een gaarder, of ontvanger, onmiddelijk zijne aanftelling heeft vaa het Gouvernement, als dat die aanftelling afhangelijk word gemaakt van de keuze der grondvergaderingen, en wel voornaamenlijk, als daaromtrent eene directe keuze zou moeten plaats hebben; wie, die de ruimte van het ftemrecht in aanmerking neemt, en daar nevens de ondervinding raadpleegt, moet niet toeftemmen dat zodanige keuzen, fomwijlen eene zonderlinge zwaaij kunnen neemen, en dat 'er dus dikwijls perfoonen tot gaarders zouden kunnen aangefteld worden, aan welken eene dergelijke maniance van penningen niet al te best toebetrouwd zoude zijn. Hier tegen hebt gijl. wel de precautie voorgeiteld om borgen te nemen; maar zal dezelfde meerderheid, die iemand heeft aangefteld tot gaarder, ook niet ligtelijk indineeren, om zijne borgen te approbeeren? daarenboven: zulleu de comparanten, al twijffel-

den

Sluiten