Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 34 >

Antwoord van de Burgers 57tfcama en van Rees, aan de Burgers te

Zeer geachte Medeburgers !

D aar wij met U geen ander doel hebben, dan het heil des Vaderlands, en in onze poogingen, om daar aan iets bij te draagen, geene andere leidsvrouw verlangen te volgen dan de overtuigende kragt der waarheid , was uwe brief van den 8 Maart 1. 1., waarmede Gij den onzen van den 8 Dec. des voorigen jaars beantwoordet, ons ten hoogften aangenaam; en wij betuigen U onzen welrr.eenenden dank voor de oplettendheid , waarmede Gij ons gefchnjf vereerd hebt, voor de vriendelijke en befcheiden wijze uwer behandelinge, en voor de gelegenheid, welke Gij ons daardoor gegeven hebt, om ons ontwerp op nieuw te onderzoeken, en aan de gelegde of voorgefchreeven gronden te toetzen. Door uwe aanwijzingen en dit nieuw onderzoek meenen wij in flaat gefield te zijn geworden, om ons ontwerp, als een ideaal, tot meerdere volkomenheid te brengen, eenige misflellingen in hetzelve te verbeteren, en zwaarigheden, waarop wij bij deszelfs vervaardiging niet gedacht hebben , zo niet geheel, althands voor een gedeelte, en zoo verre mogelijk, weg te neemen; terwijl wij zeer gaarne blij-ven erkennen, gelijk wij dit te meermaalen verklaard hebben in ons rapport, dat het 'er verre af is, dat wij ons ontwerp als volmaakt befchouwen, fchoon wij het tevens blijver! houden voor het beste, welk wij

kan-

Sluiten