Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3? >

gen wordende» eigenlijk op den eigenaar zoude ne* . derkomen, bl. 21.

3. De huizen behooren, behalven de Verponding, even min een voorwerp van nieuwe belasting te zijn, als de landerijen, bl 22.

4. De reden ,. waarom de belasting op de huizen voorgefteld is, fchijnt voornaamlijk gezocht te moeten worden in de zekerheid, dat niemand dezen last zal kunnen ontduiken, bl, 23.

5. De belasting op de inkomften, althands zoo ala die dpor ons is voorgedraagen, is niet wezenlijk gegrond op waare gelijkheid; omdat alle inkomen, zonder onderfcheid, waaruit hetzelve voortfpruit, niet de« zelfde waarde heeft, bl, 23.

6. Zij is in hare werking onuitvoerelijk, omdat zij, gelijk wij zei ven erkennen, tot geene draagelijke evenredigheid is te brengen zonder volkomen publiciteit, doch welke op den duur niet zeer in den fmaak der Natie valt, bl. 24,

7. In deze belasting zullen geene mindere fraudes plaats hebben, dan in de indireéle belastingen; het onderzoek maakt haar haatelijk, en de Natie zou dezelve in kalmer tijden ras moede worden; ook is het van hun, wier inkomften afhangen van commercie, handel, induftrie enz. niet te vergen, •noch mogelijk, dat zij zig op den voet, door ons voorgeftaagen, clasfificeeren, bl. 25.

8. De berekening van de grootte der. belasting 4 2i pr, Ct. naar de waarde der woonhuizen, en van 4 pr. Ct. naar de inkomften, zal veel hooger gefteld moeten worden, omdat de behoeften van den Staat veel grooter zijn, dan door ons is opgegeven, bl. 26.

9. De waarde der huizen, berekend naar het bedrag

C 3 fa«

Sluiten