Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 45 >

Ook het Oogpunt, waaruit wij in onzén voorigen verzochten, dat Gij ons ontwerp wildet befchouwen. — .Nog één verzoek, geachte Medeburgers! Het is zeef wel mogelijk, en meer dan waarfchijnelijk, dat wij in ons rapport en in dit antwoord van dezelfde zaak niet altijd fpreeken met dezelfde woorden, of met dezulken, die in den eerften opilag dezelfde • betekenis niet fchijnen te hebben; of dat onze gezegden door mindere naauwkeurigheid in de bewoordingen eene andere betekenis en bedoeling fchijnen te hebben, dan wij daaraan bij het fchtijven beoogden te geeven. Wij verzoeken en vertrouwen van onze te weldenkende (fchoon onbekende) Vrienden, dien het niet te doen is om lettervitterijen, dat zij zoodanige woorden geenszins in dien verkeerden zin opvatten, welke daaraan andsrs wel zoude kunnen gegeven worden, noch die fchijnbaare ftrijdigheid aan eenig ander opzet zullen toekennen, dan om ons thands juister te verklaaren, en die mindere naauwkeurigheid alleen aan gebrek van tijd , om het gene gefchreeven is te herzien en te befehaaven. Dus bij voorb. fpreeken wij van eene belasting op de huizen en inkomsten; terwijl wij, om juist en naauwkeurig te zijn, hadden behooren te zeggen: eene belasting geëvenredigd naar het relatief vermogen , praefuimtivelijk opgemaakt uit en berekend naar de waarde der woonhuizen of de grootte der inkomften. • Dan ter zake.

Kan 'er, vraagt Gij IJ, vooral in handeldrijvende fteden en plaatzen, van de waarde van het huis, dat iemand bewoont, of van de inkomften , welken hij heeft, een wetig gevolg getrokken worden tot zijn eigenlijk vermogen?

Hiwop antwoorden wij volmondig, neen, en oor-

dee-

Sluiten