Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*a 46 >

deelen, dat het volftrekt onmogelijk is, om ooit met zekerheid iemands vermogen te kennen, zonder volkomen openlegging van den ftaat zijns boedels , doch welke te vorderen niet is in de magt van de hooge overheid. Dit ware niet alleen eene noodelooze openbaarmaaking, maar een hoogst ftrafbaar misbruik van gezag. Het is daarom alleen het prafumticf vermogen, welk hier in aanmerking kan of mag genomen worden. Dit prafumtief vermogen kan echter, langs zeer geoorloofde wegen, over het algemeen, bij zeer waarfchijnelijke gisfing, door het Bewind gekend worden. De middelen daartoe zijn door één onzer aan de Commisfie van Conftitutie opgegeven; indien dezelven ons hadden kunnen gegeven worden , zouden wij juister en vollediger ontwerp hebben kunnen voordraagen ; maar dan waren met de bezorging daarvan meerdere maanden verloopen, dan wij nu dagen aan ons rapport hefteed hebben. Voor ons fchoot'daarom mets over, dan om een vrij algemeen en zeer natuurlijk gevoelen aan te neemen , dat iemands vermogen gekend of opgemaakt kan worden uit den ftaat, waadn hij zig plaatst, en waarvan deszeirs woonhuis, over het geheel, een tamelijk zeker bewijs geeft, en dat het inkomen gehouden wordt voor de maatftaf van het vermogen'.

Hierop laaten zig, zekerlijk, verfcheiden uitzonde, ringen denken, en hebben dezelven ongetwijfeld en met de daad plaats. Men vindt hier en daar een vermogend man, wiens woonhuis met zijn vermogen niet o\ereenkomt, en omgekeerd ook dezulken, wier vermogen niet evenaart aan den ftaat, waarin zij zig piaatzen. Maar hiertegen ftaat te letten , dat deze zwaarigheid aan ons plan niet bijzonder eigen is, maar

dat

Sluiten