Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5i >

zé van remplacement of converfie van vroegere perzonele belastingen: zelfs zijn eigendommen en bezittingen geen voorwerp van belasting voor den eigenaar, maar deze doet dezelve door den bruiker betaalen. De huur van landerijen en huizen, en de prijs van koopvvaaren worden ook bepaald door de belastingen, welken daarvan betaald moeten worden ; en zij vermeerderen of verminderen altijd met dezelven. (Hieruit blijkt, om dit in het voorbijgaan aan te merken, hoe verkeerd dezulken redeneeren, die eene belasting op eigendom willen leggen, omdat dan ook door vreemdelingen in dezelve gedraagen wordt.) Eene verhooging van reële belasting op landerijen drukt dus niet den eigenaar, maar den bruiker, en deze doet dezelve wederom betaalen door den kooper der voortbrengzelen. Dit was de grond, waarom wij in ons rapport geadvijzeerd hebben, om dezelve niet te verhoogen, en als nog van oprdeel zijn , dat eene belasting bij converfie niet op landerijen gelegd kan worden. Want gefteld, welk egter onmogelijk is, dat zij alleen gediaagen wierd bij den eigenaar of bruiker, zoude zulks ftrijden tegen het beginzel van gelijkheid, zelfs tegen den grond van rechtvaardigheid, omdat eenigen daardoor . eenen last zouden draagen , van weiken anderen vrij . waren ; want, het zij eigenaars of bruikers , zij zijn als ingezetenen, met de overige inwooners, aan de perzo» nele belasting naar de waarde der woonhuizen onderhevig. En aangenomen , het gene natuuilijk het geval zoude zijn, dat die belasting overgebragt wierd op de voortbrengzelen, dan ware het, in de daad, eene indirecte belasting op de eerfte leevensnoodwendighe. den, en bovendien van nadeeligen invloed zoo wel op den »riis der yan buiten ingevoerd wordende graanen, D 2 »k

Sluiten