Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*€ 54 >

burgers! opgegeven juister ftaat van 's"Lands behoef, ten volgende, zal 'er jaarlijksch 60 Mill. noodig zijn; en aanneemende, dat een derde gevonden zoude kunnen worden uit reële belastingen (maar welk ons niet mogelijk voorkomt) zouden 'er 40 Mill. gezocht moeten worden uit indirecte belastingen. Doch derzelver berekening zal niet gecalculeerd kunnen worden op 40 maar op 60 Mill., en alzoo zal de grootte der belastingen voor den eerlijken man gefteld moeten worden op 80 Mill. Dit alles overweegende, meenen wij veilig te mogen belluiten, dat, van welke zijde eene perzonele belasting naar het relatief vermogen, opgemaakt uit de waarde der woonhuizen, bok befchouwd worde, dezelve op zig zelve aanneemelijk , en in betrekking tot de indirecte belastingen, verre bqven dezen te verkiezen is.

Een gelijk en even rechtmatig befluie, meenen wij, dat ook opzigtelijk onze ontworpen belasting naar de grootte van het inkomen, bij eene nadere befchouwing van dezelve, zal opgemaakt moeten worden; en wij vertrouwen, dat wij uwe bedenkingen en zwaarigheden , zo niet volkomen, althands tot uw redelijk genoegen zullen kunnen beantwoorden en oplosfen.

Uwe eerfte bedenking tegen dezelve is, of zij wel wezenlijk gegrond is op waare gelijkheid, althands zoo als zij door ons is voorgedraagen ? Gij verfterkt deze zwaarigheid met te vraagen: of alle inkonum, zonder onderfcheid, waaruit hetzelve voortfpruit, dezelfde waarde heeft, ten dien effecte, dat het aan eene gelijke belasting zou behooren onderhevig te zijn ? Of, bij voorb., het inkomen, fpruitende uit een vast kapitaal, gelijk ftaat in waarde met dat van een amptenaar, van «en kunftenaar, of van een handwerksman? Of het ge-

lijk-

Sluiten