Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 65 >

burger, of voor de ééne clasfe van Ingezetenen meer drukkende zal zijn dan voor anderen. Deze volkomen gelijkheid in werking hebben wij nimmer van deze belasting beweerd; maar wel, dat zij wezenlijk gegrond is op waare gelijkheid, zoo veel naamlijk, als mogelijk is, en dat zij meer dan eenige andere belasting gelijk is in hare werking.

Volkomen toeftemmende, dat eene belasting naar de grootte van het inkomen ook hare ongelijkheden heeft, vinden wij het echter zeer moeilijk te bepaaJen, waar die ongelijkheid zig het meest laat gevoelen. Zekerlijk niet altijd op dezelfde voorwerpen. 'Er kunnen tijden en omftandigheden zijn, dat de bezitter van een vast kapitaal, vooral wanneer het niet groot is, en Öegts een fober inkomen geeft, door de belastingen in het algemeen , en bijzonderlijk door buitengewoone belastingen, waar op ook gevestigd , of waar naar berekend, meer gedrukt wordt dan een amptenaar, kunftenaar, koopman of handwerksman. Detegen woordige tijd levert daarvan fpreekendc bewijzen op. Menig rentenier met een klein kapitaal aan Lands effecten, huizen pf landerijen, is, door de zwaare en kort op elkander volgende buitengewoone belastingen, zederd de laatfte tien a twaalf jaren, vrij -.vat verminderd, en moet noodwendig te gronde gaan, indien die bui-engewoone belastingen nog dikwerf zullen moeten herhaald worden. Zo 'er eenige klasfs van Inge. zetenen, in dat geval, eenige uitzondering of verzagting zoude verdienen, of welker omftandigheden vor-' deren, da: daarop, bij het bepaalen van de middelen eener nieuwe buitengewoone belasting, eenige acht geflaagen worde, zijn het gewis deze burgers. Of, indien dit in zig zeiven zeer bezwaarelijk, eu om der

ge-

Sluiten