Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 53 >

pftaal, vooral wanneer het beftaat in het gene men gewoon is ejfeilen te noemen? Zoude her. moeilijk te beflisfen zijn, hoe men, bijzonderlijk in dezen tijd, moest kiezen tusfchen het vermogen van den kunftenaar en het vast kapitaal van den rentenier? Hier heeft zeker ongelijkheid plaats; maar ook gewis niet altijd op hetzelfde voorwerp drukkende: doch eene ongelijkheid, welke niet te verhelpen is, veel min weg te neemen. Zij drukt zeker beftendig op den man met een zwaar huishouden: dit Haan wij gaarne toe; maar wij zien niet, waartoe deze zwaarigheden moeten dienen. Zij zijn immers aan ons ontwerp niet bijzonder, of meer dan aan andere ftelzels, vooral dat van indirecte belastingen, eigen? Het tegendeel is zonneklaar. Volgends ons ontwerp zou de Vader van eene talrijke familie, doch van gelijke inkomften, als de ongehuwde man, maar even zoo veel als deze aan de belastingen naar de grootte der inkomften moeten opbrengen, terwijl hij, onder het ftelzel van indirecte belastingen vooral op de middelen van eerfte noodzaaklijkheid , veel meer zal moeten betaalen. — En wat de betrekkelijke waarde aangaat van een even groot inkomen in het voormalig gewest Holland en in één der voormalige Landgewesten, bijzonderlijk in aanmerking van het genot, welk men daarvan kan hebben: daarin is misfchien tegenwoordig eenig verfchil, maar welk, zo niet geheel, ten minfte voor een groot gedeelte, moet vervallen bij het in werking zijn van een ftelzel van algemeene belastingen. Wat maakt de leeveuswijs in het voormalig Holland kostbaarer dan in het voormalig Drenthe of baraafsch Braband ? Gedeeltelijk zeker de zwaarer lasten; maar ook ten deele de ruimer genieting van de genoegens des leevens,

zelfs

Sluiten