Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6o >

laatfte jaren, getoond, dat de Natie hoe langer hos meer van de noodzaaküjkheid dezer publiciteit overtuigd wordt. Maar veronderfteld zijnde, dat wij hier omtrend verkeerd onderrigt zijn geworden, en dat in de daad de gantfche Natie de publiciteit tegenwoordig afkeurt, dan is de vraag: heeft dit algemeen gevoelen eenigen grond, en vordert het belang der Natie, dat daar aan blijft voedzel gegeven worden ? Laat ons dit onpartijdig onderzoeken.

Een algemeen gevoelen, ook fomtijds dan, wanneer het niet volkomen , zelfs in het geheel niet, op goede gronden rust, vordert ongetwijfeld geëerbiedigd te worden door iederen burger , bijzonderlijk door de genen, die in het beftuur zijn; vooröordeelen zelfs moeten dikwerf ontzien, en daaraan toegegeven worden; maar zekerlijk niet ieder zoodanig gevoelen, noch elk vooroordeel, noch ten allen tijde en in alle omftandigheden. Een algemeen gevoelen, welk op valfche begrippen rust, en welk tot min gepaste maatregelen zoude opleiden; een vooroordeel, welk ftrijdt tegen de algemeene belangen, mogen zekerlijk niet gevierd noch opgevolgd , maar moeten , naar den aart der zake, of voorzigtig wederfproken en ondermijnd, of openlijk en regtsftreeks te keer gegaan en te niet gedaan worden. Tot deze laatfte foort behoort, ongetwijfeld, de vooronderftelde meening wegens de pu. bliciteit der belastingen, welker voor en tegen men nimmer onderzocht heeft. Het is niet atiders, dan eene vooringenomenheid , omdat men tot nog toe nooit an. ders gewoon is geweest; een louter vooroordeel, zonder eenigen grond of reden. Te recht heeft de Staats, regeling gezorgd tegen nogdelooze openbaarmaakingen van iemands bezittingen en inkomften; maar her! is

ook

Sluiten