Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C Ca >

en blind vertrouwen op de kundigheid en eerlijkheid der taxateurs, terwijl klagten en vermoedens blijven voortduuren: maar worden die quohieren openbaar gemaakt, dan zal ras blijken, dat verre het grootfte gedeelr te dier klagten en vermoedens weinig of geen grond hebben ( * ), Die publiciteit is het eenig middel om de misflagen in de taxatiën te ontdekken en te verheipen; en het Uitvoerend Bewind heeft in dezelve eenen waarborg te meer, cn fterker dan eenige anderen, dat de taxateurs alle mogelijke oplettendheid en naauwgezetheid in acht zullen neemen, niet alleen; maar ook, dat de eigenaars en huurders van huizen en landerijen zorgvuldiger zullen letten, om, naar ftrikte en zuivere waarheid, die opgaven te doen, welken van hun gevorderd worden. Door de publiciteit worde hij, die anders genegen zoude zijn tot eene frauduleufe opgave, gedwongen om eene rigtige opgave ts doen ; en de eeriijke man wordt door dezelve gedekt tegen te hoogen aanfhg. Met éón woord: de publiciteit is het eenig middel, ■u aardoor de bij ons geltelde gronden en beginzelen, fub N°. i. tot 6. op bl. 3. of 6. van ons rapport, in acht genomen kunnen worden.

Schreeven wij niet eet.en gemeenzaamen brief, maar

eene

(*) Onder het, gelukkig vernietigd , finantiëel foederalismus, klaagden alle en eea ieder der voormalige Gewesten, dat zij hooger dan de overigen in derzelver quota's waren aangeflaagen, cn vermoedden allen van elkander, dat zij veel meer behoorden en konden opbrengen. Zelfs had dit plaats tusfehen fteden van hetzelfde Gewest. De publiciteit alleen is in ftaat, om de gegrond-of ongegrondheid van zoodanige klagten en vermoedens, aan te toonen , cn in het vervolg te veorkomen.

Sluiten