Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< «5 >

rins beweezen afkeer der Natie van dezelve niets anders is dan een vooroordeel, fchadelijk voor de be» langen van het ganfche Volk en van ieder eerlijk burger; een vooroordeel, welk niet langer mag toegegeven, maar regtftreeks en kragtdadig behoort tegengegaan te worden ; een vooroordeel, waar van de oneerlijken zig bedienen, om de belastingen te ontduiken, en waartegen geen voldoende middel is uittedenken, uitwijzens de onderfcheiden, fteeds fcherper wordende, maar tevens ook ongeuoegzaam blijvende, wijzen van onderzoek naar den rigtigen opbrengst, van tijd tot tijd door de hoogst geconftituëerde magten ,voorgefchreeven; een vooroordeel, welk in zijne gevolgen allerfchadelijkst is voor den eerlijken burger, en allergevaarlijkst zou kunnen worden voor de vrijheid, doch waarover wij ons hier niet verder kunnen uitlaaten.

Op uwe volgende bedenking, of in deze foort van belasting, naar de grootte der inkomften, geene of mindere fraudes zullen plaats hebben, dan bij de indirecte belastingen; of ieder zig ter goeder trouwe zal aangeeven in die clasfe, waarin hij zoude behooren; of dezelve wel vatbaar is voor een behoorelijk onderzoek; en of dat onderzoek deze foort van belasting niet haatelijk maakt; kunnen wij thands korter antwoorden, om dat dezelve door het zoo even gezegde reeds vooraf is opgelost. Zonder openbaar' m-aaking kan zekerlijk hier ook menig bedrog plaats hebben,.zoo wel als in andere belastingen; de ondervinding van den dag bevestigt dit: maar met dezelve wordt dit zeer moeilijk en bezwaarelijk. Zonder openbaarmaaking is een behoorelijk onderzoek of onuitvoerelijk of haatelijk; maar met dezelve zeer ligt, niet E haa*

Sluiten