Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 71 >

behoeftes, en dat de gewoone of permanente lasten vrijelijk op / 44.000,000. bepaald kunnen worden. Doch, al ware het, dat ze gefield moesten worden op ƒ 50.000,000.; dan nog zouden de door ons voorgeftelde middelen weinig behoeven verhoogd te worden, om dezelven te vinden; naardien wij meenen, dat wij ons in derzelver berekening niet veel vergist hebben; gelijk wij nu nader zullen tragten aan te toonen.

In onzen voorigen brief, waarde Medeburgers! hebben wij;reeds aangemerkt, dat, uit het laatst in 173». geredresfeerd quohier der verponding in het voormalig gewest Holland, geen befluit kan opgemaakt worden tot de toenmalige waarde der huizen, veel min tot de tegenwoordige waarde, (verg. ons Rapport bl. 15. of 21. art. 3O en nog minder in betrekking tot de perzonele belasting bij wijze van converfie en remplacement van eenige indirecte belastingen. Bij het toen bladz. 11. gezegde, welk wij hier als herhaald befchouwen, zullen wij dit nog voegen. 1. Uit de vergelijking van de verponding met den koop- en huurprijs der huizen in het voormalig gewest Holland, ziet een ieder, dat dezelven met elkander niet overeenkomen ,>> en dat de verponding veel hooger, of de koop - en huurprijs veel laager moest zijn. De koopprijs (*) gaat den 100. penning de£ verponding verre te boven, en de verponding bedraagt op verre na niet den ia. penning van den huurprijs. 2. Uit de ons ter hand

ge-

(*) 't Behoeft naauwlijks herinnering , dat wij hier ei.genlijk niet bedoelen den koopprijs , zoo als die in eenige fteden, zederd weinige jaren, is geweest.

E4

Sluiten