Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 72 >

gefielde fmantiële ftaaten is ons gebleeken, dat de be* lastingen op huizen en landerijen, onder welken naam ook gelegd, wel ƒ n.ooo,oco. bedraagen; wij hébben ze echter maar gefteld op f 10.000,000., en gerekend, dat zeven Mill. daarvan op de huizen gebragt moesten worden. Dit is misfchien te hoog opzigtelijk die belasting, welke wij met de, in meest alle voormalige Gewesten algemeen in gebruik zijnde benaaming van Verponding, behouden hebben; maar in betrekking toe de perzonele quotifatie tot remplacement van indirecte belastingen is dit gansch anders gelegen. Hier komt niet alleen in aanmerking de veranderde betrekking tusfehen de waarde van her geld en den koopprijs der goederen, alsmede dat wel bijzonderlijk in deze taxatie moet gelet worden op de verfierzelen der woonhuizen; maar bij die belasting van de verponding komt nog, opzigtelijk de woonhuizen ten platten lande cf boerenwooningen, dat onder de converfie ook begreepen zijn de belastingen, tegenwoordig bekend onder den naam van bezaaide landen, boomgeld, oorgeld , koehotidcrszoutgeld en dergclijken (*), welken alle te zamen over de voormalige Gewesten wel / 1.500,000. zullen bedraagen. D.t gevoegd bij het door CT gecalculeerde bedrag der verponding cp de huizen, ter fomme van / 4.373,000.. blijkt, dat een, raar den aart dezer belastinge geformeerd, quohier, zonder haatelijke te hooge taxatiën , zeer wel gebragt zal worden tot de berekende fom van/ 7.000,000.,

ze-.

(*) Zie ons Rapport bl. 19 of 28. artt. 15 en itf. — AWaar is in art. 4. een fchrijffout ingefloopen ; in plaau, vaa artt. 15 en irj. moet het zijn are. 5.

Sluiten