Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 75 >

meer dan de helft minder ftelt, dan door ons gefchied is, komen ons nogthands niet overtuigend voor. De vergelijking daarvan met den opbrengst der agt perc. voor de Marine, en der vijf en tien perc. in de tegenwoordige buitengewoone belasting bewijzen niets, zoo uit hoofde van de menigvuldige fraudes, onder faveur der secretesse ten dezen opzigte gepleegd, als om reden van de uitzonderingen, welken de wet hierop veroorloft, doch welken in een ftelzel van gewoone belastingen niet te pas komen, ten zij alleen voor de behoeftigfte clasfe van Ingezetenen. Hoe gering ook een inkomen beneden ƒ 300. op zig zeiven moge fchijnen, wordt hetzelve echter zeer aanmerkelijk in betrekking tot eene belasting, uit hoofde van het zeer groot aantal huisgezinnen, welker inkomsten zoo veel niet bedraagen.

En om geene aanmerkingen te maaken over de misbruiken , welken gemaakt kunnen worden van de vergunning, om voor ieder kind in de berekening een zeker gedeelte temogen aftrekken, mogen wij echter niet ongemerkt laaten, dat de onbepaalde woorden der publicatien van 5 JJee. 1797- O". 10.) cn 30 Nov. 1798. (art. 4.), waarbij verklaard wordt, dat van de inkomften kunnen worden afgetrokken de fchaden en nadeelen op mercantiele operatien gelecden , voor zeer verkeerde opvattingen vatbaar zijn, en daardoor zeer getchikt, om zoodanige belasting gansch weinig te doen ■ opbrengen. Immers fchade, op eenigerhande mercantiele operatie geleeden , kan niet als een verlies op winst, enkel als eene fchade en nadeel op de inkomfltn gerekend worden; zij is gedeeltelijk eene fchade aan .deBEZiTTiNGE n, gedeeltelijk op de 1 n k o m s t e n. De

be-

Sluiten