Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 80 >

ongeveer f en f gedeelcen van de inkomften der gezamenlijke Inwooneren van Engeland en Schotland. Neemen wij nu de laagfte berekening van pitt, en vergelijken wij dezelve met onze laagfte, en met den ftaat van bevolking der beide landen, ( Grootbrittannien gecalculeerd op 7.000,000., en ons Vaderland op 1.800,000. zielen) dan zoude de onze moeten bedraagen ƒ 282.857,135., en dus ƒ 27.836,865. minder, dan door ons is gecalculeerd geworden. Maar hiertegen moet aangemerkt worden, dat de belasting van pitt is eene buitengewoone, en dat volgends deszelfs plan geheel zou vrij zijn een inkomen beneden ƒ 660., en van een beneden ƒ 2200.. de volle belasting niet moest betaald worden, en dat deze beide uitzonderingen door hem in zijne laagfte berekening in acht zijn genomen; terwijl onze berekening gefchikt is voor eene gewoo. ne, pcri;iar.e?-,te belasting, waarvan alleen het inkomen beueden ƒ aco. is vrijgefteld. Of nu de Inwooncrs van Engeland en Schotland, over hei geheel, rijker en vermogender zijn dan die der bataaffche Republiek , of omgekeerd, kunnen wij niet beflïsfen.' Dan — hoe het hiermede ook gelegen zij; wij herhaaien, op gLfingen, fpeculatien en redeneeringen of gebrekige proeven mag een Voiksbeftuur zig niet verhaten; 'er moet vooraf onderzocht worden: of ons Uitvoerend Bewind moest gelijke gronden in zijne magt hebben, als waarop de berekening van pitt gebouwd is.

Na de door ons ontworpen belastingen, bij wijze eener perzonele quotifatie naar de waarde van de woonhuizen en de grootte der inkomften, tot remplacement van de tegenwoordige indirecte belastingen, ieder afzonderlijk overwoqgen ;e heb'ben, draagt Gij, zee?

£6-

Sluiten