Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 35 >

Dus', geachte Medeburgers! uwe bedenkingen tegen ©ns ontwerp overwoogen hebbende, blijft ons overig de befchouwïng uwer zwaarigheid tegen de wijze van inning door ons voorgefteld. Want het geen gij b!. 30. in het voorbij gaan zegt, ,, dat het bijzondere opmer„ king verdient, dat men in Frankrijk reeds al gaande

weg te rug komt tot de, voorheen met zoo veel en„ thufiasme afgefchafte , indirecte belastingen ; en dat

de ondervinding ddar ten minften fchijnt te bewij„ zen, dat ééne of weinige aigemeene belastingen, in „ evenredigheid van de betrekkelijke vermogens der „ Ingezetenen ( zoo men bedoelde ) geheven worden„ de, ten aanzien van het genoegzaame en uitvoere$J lijke, cp den duur de proef niet kunnen veelen." komt ons voor niet ter zake te dienen. De oude belastingen zijn aldaar niet na. ' bedaard overleg en met Voorzigtigheid afgefchaft, en de nieuwe niet na behoorelijk voorafgaand onderzoek ingevoerd. Het geldwezen was in Frankrijk onder de laatfte twee koningen deerlijk in de war, en is de oorzaak van.de omwenteling aMaar.- Niets was natuurlijker te wagten geweest, dan dat de vertegenwoordigers des franfehen Volks met ernst op deszelfs redding en herftel bedacht zouden geweest zijn, en dat zij daarin geene veranderingen, dan na rijp bÊïaad , zouden ingevoerd hebben: maar in plaatze daarvan fchaften zij de ouden met enthufiasme af, on voeren, midden in het grootfte geldgebrek uit het vootig beftuur afkorrstig, en tegen de verbaazende kosten tor het voeren'-'van den oorlog noodig, nieuwe belastiageny raet^even denzelfdemgeesrdrift, in, en plaatzen aan het beheer der finantien en de invordering der belastingen zoodanige lieden , op alle welker noodige kunde en goede trou w niet veel te boogen valt. Ten

, de-

Sluiten