Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦{ ©O

dan zijn, wanneer, naar de tegenwoordige orde, algemeene belastingen over de ganfche Republiek gebragt zullen zijn? Er is misfchien niet een eenig der voormalige Gewesten, waarin tegenwoordig niet juist dat zelfde, of iets dergelijks gefchiedt, als wij over de ganfche Republiek hebben voorgedraagen. In het voormalig Holland is het zoo met de Verpondingen gelegen. Nimmer zijn derzelver gaarders of ontvangers, op het platte land zoo min als in de fteden, van 's Lands we» ge aangefteld geworden. Iedere plaats wordt, volgends haar quohier, zoo als het van jaar tot jaar wordt bij- en afgefchiveven, jaarlijksch door den provintialen ontvanger aangeflaagen en ter betaalir.g gefommeerd , om ten haren koste de verpondingen te gaderen en aan het comptoir van den ontvanger generaal te bezorgen (*). En gefteld, doch geenszins toegegeven, het ware een gedeelte van de uitvoerende magt, dan waarlijk is het een zoodanig en zoo gering gedeelte, dat wij eenigen nadeeligen invloed voor geheel onwaarfchijnelijk, bijkans onmogelijk, houden; terwijl de voordeelen daarvan zig niet enkel bepaalen tot het pecuniële. In een waarlijk republikeinfchen regeeringsvorm , gegrond op democratiefche beginzelen, daar alle leden der maatfehappij', zonder onderfcheiding van geboorte, bezitting, ft and of rang, eene gelifte aar.fpraak hebben op derzelver voordeelen , en daar geene ampten en bedieningen erflijk of bijzondere

(♦) Niemand trekke uit de fioidige wijs, waarop die verpondingen, in het voormalig Holland, in 's Landskas gebragt zijn , en nog gebragt worden , een gevolg tegea dit gedeelte van ons plan; want bij hetzelve is daartegen genoegzaam voorzien.

Sluiten