Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 91 >

der e voorrechten zijn van hun, die ze waarnee* men (*); daar dus ieder burger door zijne medeburgers tot de gewigtigfte posten geroepen hun worden; in zoodanige republiek, kan het geenszins onverfchillig, maar zoude het van 't allergrootfte belang zijn, dat ieder burger ook een zeker aandeel had in een zeker kleen gedeelte van de adminiftratie; want de zorg voor de rigtige gadering der belastingen in een wijk, kan op zijn hoogst tot het adminiftrative, en gewis nimmer tot de uitvoerende magt, gerekend worden te behooren. Iemand van foldaat of matroos tot generaal of admiraal te maaken, is niet dwaazer, dan iemand uit den laagften ftand ,der maatfchappij tot reprsefentant te verkiezen ; maar gelijk een foldaat of matroos, tot den hoogden rang opklimmende, een alleruitmuntendst generaal of admiraal kan worden, zoo ook kan een burger uit den laagften ftand, mindere deelen van het adminiftrative doorioopende, in de eerfte gefchiktheid verkrijgen tot de volgende, en eindelijk een zeer bekwaam Volksvertegenwoordiger worden. En, daar ieder gedeelte van eene adminiftratie, hoe gering ook, zijne moeilijkheden heeft, zou de ondervinding, hoe ligt men verkeerd beoordeeld kan worden, eenen iegelijken burger omzigtiger maaken , om het gedrag van hooger adminiftrative en andere vergaderingen te berispen; en omgekeerd, in de hoogere vergaderingen zoude men veel beter over de minderen kunnen oordeelen, wanneer alle of eenige van derzelver leden die .lagere gedeelten waren doorgewandeld.

BcCt) Algemewie Beginzelen, geplaatst voor de Acte va» "Staatsreg.art. 3. en 15.

Sluiten