Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 93 >

fchepen , en van de foldijen der equipagien van dezelven enz.; die kan veel eenvoudiger en op minder kostbaare wijze gefchieden.

Bezuiniging was ook het eenige, noch het voornaame doelwit, welk wij in de door ons voorgeftelde belastingen en de wijs van inning derzelven beoogden; 'er waren wezenlijker en gewigtiger voordeelen, zoo

wij meenden, door dien weg te bekomen. « Naam-

lijk, het is voor een Volk dikwerf het werk van één oogenblik zijne vrijheid te herkrijgen en zig onafhangelijk te verklaaren; maar zijne vrijheid en onafhangelijkheid te behouden , vereischt alle mogelijke middelen van behoedzaamheid en voorzorg : derzelver verlies, hoe zeer te vooren en van verre voorbereid, wordt ook dikwijls in één ogenblik bewerkt. De Conftitutie, welke een Volk zig verkiest, moet daarom ook in alle hare deelen zoodanig ingerigt zijn, dat die genen , aan welken het beftuur wordt toevertrouwd, de minst mogelijke middelen in handen hebben , om de Vrijheid des Volks te kunnen aanranden. Hiertoe poogden wij met ons plan iet bij te draagen, door die ontzaggelijke menigte van finantiele amptenaaren geheel noodeloos te maaken , en alzoo aan alle de zulken, wien ooit de lust zoude bekruipen, om eenigen aanflag te willen maaken op de Vrijheid des Volks, een middel te minder aan de hand te geeven , om zig een geduchten aanhang, door hoop van behoud of verkrijgen van ampten, te maaken. Wij kunnen ons hierover ter dezer plaatze niet verder uitlaaien ; ook is het onnodig: de gefchiedenis van ons Vaderland, de gebeurenisfen van den dag wettigen den

grond van ons denkbeeld, en zouden ons ten reden verftrekken, om, indien de door ons voorgeftelde wijs * vaa

Sluiten