Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 95 >

worden. Wanneer alle de ftemgerechtigde inwooners eener wijke, dat is in dezen, alle die genen, die hun aandeel in de lasten der maatfchappij draagen, vergaderd zijn tot de verkiezing van gaarder of gaarders der termijnen van de belastingen — wanneer de Kiezers der wijksvergaderingen eener gemeente vergaderd zijn tot de verkiezing van de plaatslijke gaarders, heeft men niet te vreezen, dat daartoe perzoo« nen gekoozen zullen worden, aan welken eene dergelijke maniance van penningen niet al te best toebetrouwd zou zijn; terwijl het eigenbelang ook wel zorgen zal tegen eene ligtvaardige goedkeuring van niet fufficiente borgen , die, bovendien, verpligt kunnen worden tot het ftellen van reële of gejustificeerde borgtocht.

Uwe zwaarigheden tegen ons ontwerp overwoogen hebbende, zij het ons vergund, ook kortelijk onze gedachten te zeggen over het geen Gij, in het flot van uwen brief, zegt, haast in bedenking te willen geeven nopends eenen anderen grond van berekening van het aandeel, door iederen burger in den algemee. nen last te draagen. Wij zijn het volkomen met U eens, dat iedere belasting hare zwaarigheid heeft; dat uit de vereeniging van twee of meer belastingen ook wel nieuwe zwaarigheden kunnen rijzen ; en , gelijk wij te vooren (bl. 83.) reeds gezegd hebben, wij aouden 'er niet geheel afkeerig van zijn, indien men zig bepaalde tot maar één' éénige; fchoon wij andera meenen, dat de vereenigde werking van de beide door ons voorgeftelde middelen juist gefchikt is, om, zo niet geheel, althands voor een gedeelte weg te nee. men die zwaarigheden van ongelijke drukking, welke anders in ieder derzelver, afzonderlijk werkende,

geöor-

Sluiten