Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 98 >

tot nog gevoerd heeft, of ooit voeren zal, om des koophandels wil hebben of zullen gevoerd moeten worden. Maar deze ongelijkheid en drukking wordt grootendeels, zo niet geheel, weggenomen, a's de belasting ligt op het gansch inkomen, het ;.ij dat het verteerd worde of niet. De landman getroost zig de fchaden en meerdere lasten van den oorlog, fchoon om des koophandels wil gevoerd, omdat alle bronnen van 's Lands en der Ingezetenen welvaart naauw aan elkander verbonden zijn. En zoo als het met den landman gelegen is, zoo is het wederkeerig met den koopman en alle andere Handen der Maatfchappij gelegen. De bronnen van volkswelvaart zijn zoo naauw aan den anderen verbonden, dat ze allen op elkander den grootften invloed hebben. Daarenboven; eene belasting op de inkomften is voor het Gouvernement altijd een zeker kenmerk van de meerdere of mindere welvaart der Natie. Het bedrag der belastingen van iederen ftand of van iedere clasfe van Ingezetenen, welken hetzelfde middel van beftaan hebben , kan geene verandering ondergaan, of het moet ter kennisfe van het Bewind komen: dit is daardoor in ftaat, om de oorzaaken op te fpooren, waarom zekere tak minder bloeit, en middelen tegen deszelfs verder verderf daar te ftellen , of om van voorbijgaande voordeelen tot een beftendiger bron van welvaaren gebruik te maaken — Met eene belasting op verteeringen is het zoo niet gelegen: dezen zijn altoos willekeurig; zijn nimmer een zeker blijk van den graad van welvaart, en gaan dikwerf nog langen tijd op gelijken voet voort, Eadat die ten hoogften top geftegen was, en reeds daadlijk is afgenomen. 'Er is fchijn noch blijk van

eenig

Sluiten