Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 97

dmikbaarc wijze ons verzetten tegen den geenen, van wien wij de grootfte weldaaden ontvangen hebben. Waarom toch hebben wij ook zulke Feestdagen niet meer, als die des tarwenoogstes en anderen van den ouden tijd? welke Hijmnen tot lof der Godheid zouden er op zulke gelegenheden niet kunnen gedicht, en opentlijk in de kerken gezongen worden! hoe zouden zulke feesten voor al den Landman, tot eene dankbaare erkentenis aan den Alzegenaar, voor eene milde inzameling van hooi, koonr en andere veldvruchten opleiden! en hoe zouden dezelve den godsdienst vervrolijken, en meer en meer uitlokkende maakenJ doch dit is meer te wenfehen dan te wachten.

Bl. 7.

Titea. Deze was de Vrouw van Celus, volgens anderen van Oreus, wien zij zeventien kinderen baarde, naar hunne Moeder, Titans genoemd, zij was, meent men, de zelfde met Tellus of de Aarde; bij Homerus althans, in Ilijinn. in matrem omnium Terram, wordt zij: vs. 17. «— ——« —— 0—> oiKcyyif c'upxvov ««pss/Jflf,

Gemalin van den geftarnden Hemel genoemd.

Celus. Was de Vader van Saturnus, en wordt genomen voor den Hemel zelf, want uit Ennius en andere oudfte Schrijvers blijkt, dat men zoo wel Coelus als Coelum in het latijn gezegd heeft, om den Hemel uit te drukken.

Titans. Deze waren Zoonen van Celus en Titea, of G Tel-

Sluiten